thebos

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Blackout Store / thebos.fi
Valokaari 10
00750 Helsinki
Finland

2. Rekisteriasioista vastaava
Blackout Store / thebos.fi
y-tunnus: 26554036
Rebekka Wahlberg 0453253253
Valokaari 10
00750 Helsinki
Finland

3. Rekisterin nimi
Blackout Store / thebos.fi -verkkokaupan käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään verkkokauppaan rekisteröityneen henkilön asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon, verkkokaupan kehittämiseen ja hallinnointiin, sekä asiakasviestintään ja markkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavia tietotyyppejä:
Asiakaan rekisteröityessään antamat perustiedot, kuten etu- ja sukunimet ja yhteystiedot (postiosoite,
puhelinnumero ja sähköpostiosoite) sekä asiakkaan tilauksiin/ostoksiin liittyvät tiedot.

Verkkokauppa ei kerää eikä taltioi asiakkaan maksu- tai pankkitietoja eikä henkilötunnusta, maksusuorituksen rekisteröinti tapahtuu kokonaan Suomen Verkkomaksut Oy tarjoajan tietojärjestelmässä.

Mikäli asiakas tilaa tuotteita verkkokaupasta rekisteröitymättä kauppaan, asiakkaan tiedot säilyvät
järjestelmässä vain tilaukseen kohdistettuina.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä taltioi käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa rekisteröityessään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä ei myy, vaihda tai muuten luovuta ulkopuolisille rekisterin sisältämiä tietoja. Luovutus tulee kyseeseen vain jos suomalainen viranomainen esittää Suomen lakiin perustuvan pyynnön asianmukaisine dokumentteineen.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ylläpidetään ATK-järjestelmän avulla sähköisessä muodossa. Vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla,
nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää rekisteriä. Rekisteritietojen käsittely edellyttää kultakin rekisterin
käyttäjältä määriteltyjen käyttäjätunnusten ja salasanojen syöttämistä. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat
lukituissa tiloissa. Tiedot on tallennettu tietokantaan, jotka on suojattu salasanoin ja palomuurein.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus saada tarkistaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu ja se tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, mikäli rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa.

11. Tietojen korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Mikäli rekisteröity haluaa muuttaa tietojaan, hänen tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

12. Muut mahdolliset oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Mikäli henkilö ei toivo lainkaan postia, hän voi kieltää sen ottamalla kirjallisesti yhteyttä rekisteristä vastaavaan henkilöön.

Kulloinkin voimassa oleva rekisteriseloste on nähtävissä thebos.fi -verkkokaupan sivuilla. Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa rekisteriselostetta ilmoittamatta siitä erikseen kaikille rekisteröidyille. Kuitenkin, henkilön rekisteröityessä voimassa olleen rekisteriselosteen ehdot eivät voi muuttua heikommiksi ilman, että rekisteröidyille annetaan mahdollisuus tarkistaa, muuttaa tai poistaa tietonsa rekisteristä.

07.06.2017

Ostoskorisi on tyhjä